Laipni lūdzam PINS! | PINS

 Mūsu darbības virzieni

                                                                               

                                                                     

 

4

 

https://amber-shine.com/ 

pins kleitu ire kleitu re trpu noma terpu ire riga vakarkleitas      frakas uzvalki

Kleitu noma, tērpu, uzvalku, fraku īre 

 pins maksligie ziedi

Mākslīgie ziedi, aksesuāri

 pins eko ziepes augu ziepes ziepes interesanta davana

EKO augu ziepes

  pins susanas darbnica susanas darbi riga susana susanas darbnica

Šūšanas darbnīca

 pins ekosega 

Lina EKO sega

 pins ekologiska vilna

Organiskās vilnas izstrādājumi

 pins krafta maisini maisii 

Kartonāžas izstrādājumi

 pins rokas sietspiede tipografija 

Rokas sietspiede (iespējama 6 krāsu)

        pins reintegracijas vieniba

Reintegrācijas vienība

  pins salmu matraci

               Salmu matrači

 pins fascinatori galvas rotas aksesuari ligavu rotas 

                    Fascinātori

         pins viesu nams bauska kemping atputa daba

          Mācību, sporta un atpūtas kompleks

                            PILSKALNI

 pins medire paliglidzekli paliglidzeklu ire paliglidzeklu noma 

                   Medīre

 pins socialie pakalpojumi 

        Sociālie pakalpojumi

           pins specializetais transports invalidu transports 

Specializētais transports

 

eapn 

 http://www.eapn.eu/en

 

Biedrība PINS

 

Tālr. +371 29227306

e-mail Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Tvaika ielā 2, korp.12, Rīgā, LV-1005

Reģ. Nr. 40008101236 A/S Citadele Banka  

SWIFT kods: PARXLV2X 

IBAN konts: LV14PARX0012684940001 

.

.

.

.

.

.

.

1. nodaļa.

 

BIEDRĪBAS JĒDZIENS

 

UN ATBILDĪBAS NOROBEŽOŠANA

 

1.1.             Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura.

 

1.2.             Biedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.

 

1.3.             Biedrība neatbild par biedra saistībām. Biedrs neatbild par biedrības saistībām.

 

2. nodaļa.

 

BIEDRĪBAS NOSAUKUMS

 

2.1.             Biedrības nosaukums ir BIEDRĪBA PINS (turpmāk tekstā -Biedrība).

 

3. nodaļa.

 

BIEDRĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

 

3.1.             Biedrības mērķi ir:

 

-          nodarboties ar labdarību – apvienot un atbalstīt invalīdus, bāreņus un daudzbērnu ģimenes, kā arī citas trūcīgās, sociāli mazaizsargātās vai vajadzībā nonākušās personu grupas, nodrošināt atbalstu, integrāciju sabiedrībā, sociālās labklājības celšanu un nodarbinātības veicināšanu;

 

-          veicināt vajadzībā nonākušo, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu izglītošanu un profesionālās kvalifikācijas celšanu;

 

-          sabiedrības veselības veicināšana un sociālā aprūpe, medicīniskās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšana, lai veicinātu labklājības attīstību.

 

3.2.             Biedrībai ir sekojoši uzdevumi:

 

-          biedru vadīšana, iesaistot darbā arī jaunatni un vecāka gada gājuma personas, kura skaidri atbilst Biedrības mērķiem;

 

-          apmācīšana un ieguldījums palīdzības sniegšanā nepieciešamības un katastrofu gadījumos;

 

-          apmācīšana un ieguldījums slimnieku, invalīdu un ievainoto aprūpēšanā un kopšanā;

 

-          apmācīšana un ieguldījums sociālajā, žēlsirdīgās aprūpes dienestā un labklājības celšanā;

 

-          piemērotu priekšnoteikumu radīšana, ieskaitot līdzekļu piešķiršanu šo uzdevumu izpildei.

 

4. nodaļa.

 

SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

 

UN BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS

 

4.1.             Biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu šajos statūtos noteiktos mērķus.

 

4.2.             Biedrības ienākumus drīkst izmantot vienīgi šajos statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai. Peļņu, kas gūta no Biedrības veiktās saimnieciskās darbības, nedrīkst sadalīt starp Biedrības biedriem.

 

4.3.             Ja persona saņem atlīdzību (atalgojumu) par darbību biedrībā, šī atlīdzība (atalgojums) nosakāma atbilstoši personas pienākumu apjomam un Biedrības finansiālajam stāvoklim.

 

4.4.             Biedrībai ir tiesības piesaistīt personas brīvprātīgā darbā. Par brīvprātīgo darbu uzskatāms bezatlīdzības darbs vai pakalpojumu sniegšana, ko veic fiziskā vai juridiskā persona, nestājoties ar biedrību darba tiesiskajās attiecībās, un kas ir vērsts uz šajos statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu.

 

4.5.             Pēc personas pieprasījuma par brīvprātīgā darba veikšanu noslēdzams rakstveida līgums, norādot veicamo darbu un tā izpildes termiņu.

 

4.6.             Persona, kura veic brīvprātīgo darbu, var prasīt tādu izdevumu segšanu, kas radušies brīvprātīgā darba izpildes gaitā.

 

4.7.             Par kaitējumu, kas radies personai, pildot brīvprātīgo darbu, Biedrība neatbild, bet atbild par kaitējumiem, kas nodarīti personai Biedrības vainas dēļ.

 

5. nodaļa

 

BIEDRI

 

5.1.             Biedrībā ir jābūt vismaz diviem biedriem.

 

5.2.             Biedrības biedri iedalās 3 kategorijās:

 

-                      aktīvie biedri, kas ar savu regulāru darbību darbojas Biedrības interesēs un ikdienā pilda šos statūtus;

 

-                      veicinātāji biedri, kuri ar savu finansiālu, materiālu, informatīvu vai morālu atbalstu akcijveidīgi veicina Biedrības darbību, attīstību un mērķu īstenošanu. Lēmumu par šīs kategorijas piešķiršanu pieņem Biedrības valde;

 

-                      goda biedri ­- Lēmumu par šīs kategorijas piešķiršanu par īpšiem nopelniem Biedrības darbības veicināšanā pēc biedru sapulces ieteikuma pieņem Biedrības valde.

 

5.3.             Biedrība ved savu biedru reģistru, kurā norādīts katra biedra:

 

-          fiziskas personas – vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese;

 

-          juridiskas personas – nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un biroja adrese.

 

5.4.             Informācija par Biedrības biedriem ir pieejama tikai attiecīgās Biedrības aktīvajiem biedriem, kā arī kontrolējošām un tiesībaizsardzības institūcijām.

 

5.5.             Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

 

5.6.             Lēmumu par aktīvā biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5.7.             Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

 

5.8.             Biedra dalība biedrībā nav nododama trešajām personām vai mantojama, ja vien likums nenosaka citādi. Biedra dalība izbeidzas līdz ar izstāšanos vai izslēgšanu no Biedrības, kā arī biedra — fiziskās personas nāvi vai biedra — juridiskās personas izbeigšanos.

 

5.9.             Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstveida paziņojumu Biedrības valdei. 

 

5.10.          Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu.

 

5.11.          Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5.12.          Neatkarīgi no statūtu noteikumiem biedru var izslēgt no Biedrības, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāms rupjš statūtu pārkāpums vai būtiska kaitējuma nodarīšana Biedrībai.

 

5.13.          Ja lēmumu par biedra izslēgšanu pieņem valde, biedram ir tiesības prasīt jautājuma izskatīšanu biedru sapulcē.

 

6. nodaļa.

 

BIEDRĪBAS PĀRVALDES INSTITŪCIJAS

 

6.1.             Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce un valde.

 

BIEDRU SAPULCE

 

6.2.             Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce.

 

6.3.             Visiem Biedrības biedriem ir tiesības piedalīties biedru sapulcē, ja likumā nav noteikts citādi. Biedrs var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

 

6.4.             Biedrības aktīvajiem biedriem ir šādas tiesības:

 

6.4.1          piedalīties Biedrības pārvaldē;

 

6.4.2          saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

 

6.4.3          piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

 

6.5.         Biedrības veicinātājiem biedriem un goda biedriem ir šādas tiesības:

 

6.5.1.        piedalīties Biedrības biedru sapulcē bez balss tiesībām;

 

6.5.2.        saņemt informāciju par Biedrības darbību,

 

6.5.3.        piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu.

 

6.6.                         Visiem Biedrības biedriem ir šādi pienākumi:

 

6.6.1.        ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

 

6.6.2.        ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

 

6.7.                         Biedru sapulces kompetencē ietilpst:

 

6.7.1.        grozījumu izdarīšana statūtos;

 

6.7.2.        valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšana un atsaukšana;

 

6.7.3.        lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

 

6.7.4.        jautājumu izskatīšana, kuri saskaņā ar likumu vai statūtiem ir biedru sapulces kompetencē.

 

6.8.             Biedru sapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes kompetencē.

 

6.9.             Saistības biedram var noteikt ar valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

6.10.         Valde pēc saviem ieskatiem sasauc biedru sapulci saskaņā ar likumā vai statūtos noteikto kārtību, likumā vai statūtos noteiktajos gadījumos vai tad, ja biedru sapulces sasaukšana nepieciešama Biedrības interesēs.

 

6.11.         Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu vai paziņojot telefoniski, vai ar elektroniskā pasta starpniecību.

 

6.12.                     Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31. martam.

 

6.13.         Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības aktīvo biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

 

6.14.         Ja valde nesasauc biedru sapulci, pamatojoties uz 6.12. punktu, aktīvie biedri, kuri prasa sapulces sasaukšanu, var patstāvīgi sasaukt biedru sapulci, ievērojot noteikto sapulces sasaukšanas kārtību.

 

6.15.         Par biedru sapulces sasaukšanu, ja tajā paredzēts lemt par sekojošiem jautājumiem:

 

6.15.1.    grozījumu izdarīšana statūtos;

 

6.15.2.    valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšana un atsaukšana;

 

6.15.3.    lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

 

valde biedriem paziņo un tās darba kārtību dara zināmu ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces sasaukšanas.

 

6.16.         Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no aktīvajiem biedriem.

 

6.17.         Ja biedru sapulcei nav tiesību pieņemt lēmumus kvoruma trūkuma dēļ, valde ne vēlāk kā pēc trim nedēļām no jauna sasauc biedru sapulci ar tādu pašu darba kārtību. Sasauktā biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi aktīvie biedri.

 

6.18.         Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja aktīvie biedri neievēlē citu sapulces vadītāju. Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Sapulces protokolētāju ievēl biedru sapulce. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.

 

6.19.         Biedru sapulces notiek atklāti, ja motivētu lēmumu par citādu sapulces norises kārtību nepieņem biedru sapulce.

 

6.20.         Katram aktīvajam biedram biedru sapulcē ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, ja biedru sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru.

 

6.21.         Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem aktīvajiem biedriem, ja likumā nav noteikts lielāks balsu skaits.

 

6.22.         Lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem aktīvajiem biedriem.

 

6.23.         Lēmums par grozījumu izdarīšanu statūtos ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk par pusi no klātesošajiem aktīvajiem biedriem.

 

6.24.         Statūtu grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, ja lēmumā nav noteikts citādi, bet attiecībā uz trešajām personām — tikai pēc statūtu grozījumu reģistrēšanas reģistrā.

 

6.25.         Statūtu grozījumus piesaka reģistra iestādei, pievienojot biedru sapulces protokola izrakstu vai balsošanas protokola izrakstu ar lēmumu par grozījumiem statūtos un pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā.

 

VALDE

 

6.26.                      Biedrības valde sastāv no viena valdes locekļa, kurš pārstāv biedrību atsevišķi.

 

6.27.                      Valdes locekli ievēl un atsauc ar biedru sapulces lēmumu.

 

6.28.          Valdes locekli var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt biedrību, kaitējuma nodarīšana Biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

 

6.29.                      Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Biedrībai paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu.

 

6.30.          Valdes locekļa ievēlēšana vai viņa pilnvaru izbeigšanās piesakāma ierakstīšanai reģistrā, pieteikumam pievienojot biedru sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par valdes locekļa ievēlēšanu vai viņa atsaukšanu.

 

6.31.                      Valdei nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām.

 

6.32.          Valde pārzina un vada Biedrības lietas. Tā pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem, biedru sapulces lēmumiem.

 

6.33.          Valde organizē Biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un veic citus pienākumus saskaņā ar šajos statūtos noteikto kompetenci.

 

6.34.                      Valde:

 

6.34.1.    lemt par biedru uzņemšanu un izslēgšanu no Biedrības;

 

6.34.2.    pieņem darbā un atbrīvo no darba darbiniekus, nosaka viņu pienākumus un atalgojumu;

 

6.34.3.    statūtos noteiktajā kārtībā sasauc biedru sapulci;

 

6.34.4.    izstrādā un apstiprina Biedrības darbības programmu;

 

6.34.5.    izstrādā statūtu grozījumus un papildinājumu projektus;

 

6.34.6.    izstrādā struktūrvienību izveidošanas vai likvidācijas projektus;

 

6.34.7.    rūpējas par Biedrības darbības materiāli tehnisko nodrošināšanu;

 

6.34.8.    atbild par Biedrības lietvedību un grāmatvedības uzskaiti;

 

6.34.9.    izpilda biedru sapulces lēmumus un uzdevumus.

 

6.35.          Attiecībā uz biedrību valdei ir jāievēro pārstāvības ierobežojumi, kas noteikti statūtos un biedru sapulces lēmumos.

 

6.36.                      Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā obligāti ieraksta pieņemtos lēmumus.

 

6.37.          Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību, kuras apmēru un izmaksas kārtību nosaka biedru sapulce.

 

6.38.                      Valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes gaitā.

 

7. nodaļa.

 

BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS

 

7.1.             Ar valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

 

7.2.             Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko izstrādā valde un apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 

8. nodaļa

 

GADA PĀRSKATS

 

8.1.             Pēc pārskata gada beigām valde sagatavo Biedrības gada pārskatu saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” un citiem normatīvajiem aktiem.

 

8.2.             Biedrības gada pārskatu pārbauda saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija vai zvērināts revidents. Biedrības aktīvajiem biedriem ir tiesības iepazīties ar gada pārskatu.

 

8.3.             Katru gadu ne vēlāk kā līdz 31. martam Biedrība gada pārskatu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un reģistra iestādei.

 

9. nodaļa.

 

REVIDENTS

 

9.1.             Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem.

 

9.2.             Par Biedrības revidentu nevar būt Biedrības biedrs un Biedrības valdes loceklis. Par Biedrības revidentu var būt fiziska vai juridiska persona.

 

9.3.             Revidents:

 

9.3.1.        veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

 

9.3.2.        dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

 

9.3.3.        izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

 

9.3.4.        sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

 

9.4.             Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

 

9.5.             Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

 

.

Gada parskats 2018.pdf 

Gada parskats 2019.pdf 

Gada parskats 2020.pdf

 

 

Designed by Free Joomla Templates